ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿਵਾਦ ਮਤਾ

ਗੁਪਤਤਾ ਸਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਗੁਪਤ ਹਨ ਅਪੀਲ ਸਾਲਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਹੈ ਉਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਨੂੰ ਲੁਈਸਿਆਨਾ ਸਾਲਸੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ.) ਸੀਮਿਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲਸੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਿਆਇਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ. ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫੀਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫੀਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠ ਦੱਸੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ ਅਧੀਨ ਸਮਝੌਤੇ’. ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੇ ਸਾਲਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਜ ਦੋਨੋ ਧਿਰ