ਸੇਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਕੀਮਤਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਟਾਰਨੀ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ’ ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਨੂੰ ਕੰਮ, ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਹਾਲਾਤ.

ਹੇਠ ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਦਿਨ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਅਟਾਰਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਪਰਵਾਹ ਅਸਲ ਅੰਤਰਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ.

ਜਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣੇ ਤੱਕ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਿ ੁ ਜ਼ਾਰੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਘੱਟ ਅਸਲ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸਲਾਹ