ਸੇਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਆਨਲਾਈਨਦੇ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਸੇਵਾ: ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਗਾਹਕ ਭੇਦ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ, ਨਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਸਾਲ.

ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੂਲ: ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ (ਅਸਲ ਵਕੀਲ ਨੂੰ) ਜਾਣਿਆ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ.

ਸੁਰੱਖਿਆ: ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸੰਚਾਰ ਚੈਨਲ, ਸੰਪਰਕ ਵਿਅਕਤੀ: ਸਥਾਈ ਸਿਰਫ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਕੀਲ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ.

ਭੂਗੋਲ ਦੀ ਕਲਾਇਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸੇਵਾ: ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ.

ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ, ਜ ਮੋਟੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਦੇ ਜ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ.

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਇੱਕ ਗੁਪਤ (ਅਗਿਆਤ) ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਰ, ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਲੰਬੀ-ਅਵਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ.

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਗਾਹਕ ਦੀ ਅਸਲੀ ਠੇਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਟ ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਲੀ ਗਾਹਕ ਵੇਰਵੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਠੇਕੇ.

ਵਧੀਕ ਗਾਰੰਟੀ: ਸੇਵਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਬਕ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼