ਸਲਾਹਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਵਕੀਲ

ਮਿਆਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ

ਦੇ ਰੂਪ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ. ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸੀਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨ, ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ. ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਹੈ