ਸਲਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਮੁਫ਼ਤ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ: ਜਾਲ਼

ਪਰ, ਜੇ, ਵਕੀਲ (ਜ ਵਕੀਲ ਨੂੰ), ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਮਦਦ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੋ, ਕਿਉਕਿ:

ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਕਿ, ਪੂਰੀ ਖੇਡਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਮਜ਼ਾਕ (ਆਮ ਤੌਰ ‘ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ,, ਵਿਰੋਧੀ);

ਮੁਹੱਈਆ ਸਲਾਹ ਮਾਹਰ, ਨਿਕੰਮਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ (ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਦਤਰ ਹੈ).

ਉਪਰ ਅੰਕ ਬਚਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੋ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ 24 ਘੰਟੇ, ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ (ਜ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ). ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਨਾਲ ਵਟਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਾਵਰ .

ਇਸ ਲਈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ, ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਵੇਗਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ.

ਕਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਵਕੀਲ?

ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹੇਠ ਅੰਕ ‘ ਤੇ ਵਿਚਾਰ:

ਅਨੁਭਵ, – ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਆਮ ਤੌਰ’ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੈ);

ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੱਧਰ ਦੇ ਗਿਆਨ – ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਅਕਸਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ (ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਬਲ ਵਕੀਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪੁੱਛ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਵਾਲ).

ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਤਾ ਕਾਰਕ ਹੈ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ. ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਬਣ, ਜਦ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ.