ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਲਾਹ ਵਿਚ ਜ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਕਾਰਜ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਟ, ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ (ਸਿੱਖਿਆ) ਸੱਤ ਜ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ:

ਗਰੀਬ (ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਹੇਠ ਿ ੁ ਜ਼ਾਰੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਖੇਤਰ);

ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ;

ਨਕਾਰਾਪਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਬੱਚੇ-ਅਨਾਥ, ਬੱਚੇ ਬਿਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ;

ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਜੇ, ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ’ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਪਲੇਸਮਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਲਈ;

ਅਪਨਾਉਣ, ਜੇ, ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੈ;

ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਚ ਹੋਈ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਸਥਾਨ ਦੀ ਤੰਗੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਨਾਬਾਲਗ;

ਨਾਗਰਿਕ ਪੀੜਤ ਮਾਨਸਿਕ ਿ ਵਕਾਰ, ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਜੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕ;

ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ, ਜੋ ‘ਚ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਹਾਰ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਹਾਰ ਪੂਰੀ ਜ ਅਧੂਰੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼; ਪਤਨੀ, ਮਾਪੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਜੋ’ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ;

ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸੀ ਲੋਕ ਵਿਚ ਸਥਾਨ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਆਰਥਿਕ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦੇਸੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ੍ਨਆਯਰ੍ਸ੍ਕ ਖੇਤਰ ਰੱਖਣ, ਰਵਾਇਤੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਾਫਟਸ,

ਅੰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫੌਜੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਫੌਜ ਮਾਰੇ ਗਏ (ਮਰ) ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸਰਵਿਸ (ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਡਿਊਟੀ)