ਵਿੱਚ ਮਦਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਪਰਿਵਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹਨ, ਇੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮ ਵਰਤਾਰੇ ਹੈ. ਨੂੰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੱਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪੱਖ. ਪਰ, ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ, ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਲਾਕ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ, ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ. ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੈ ਮੋਹਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਹੈ.

ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਡ. ਉਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਪੱਖ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ.

ਤੱਕ ਉਤਪੰਨ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪਤਨੀ;

ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ «ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ»;

ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ.