ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿਵਾਦ ਮਤਾਗੁਪਤਤਾ ਸਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਗੁਪਤ ਹਨ

ਅਪੀਲ ਸਾਲਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਹੈ

ਉਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਨੂੰ ਲੁਈਸਿਆਨਾ ਸਾਲਸੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ.) ਸੀਮਿਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲਸੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਿਆਇਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ. ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫੀਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫੀਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠ ਦੱਸੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ ਅਧੀਨ ਸਮਝੌਤੇ’. ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੇ ਸਾਲਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਜ ਦੋਨੋ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਸਾਲਸ ਦੀ. ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ਗੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ. ਸਥਗਨ ਪੈਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸਾਲਸ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਹਿ ਸੁਣਵਾਈ.

ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਯਮ, ਇੱਕ ਸਥਗਨ ਫੀਸ ਡਾਲਰ ਦੇ

ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਮੁਲਤਵੀ