ਵਕੀਲ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਟ ਮੁਫ਼ਤਆਪਣੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਹੜ੍ਹ ਗੁਆਢੀਆ, ਆਪਣੇ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਰੋਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਾਲ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਸੀਦ ਤੇ, ਟੀਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ — ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਰੱਖਿਆ ਅਟਾਰਨੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ — ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਵਕੀਲ, ਸਿਵਲ ਮਾਮਲੇ, ਜ, ਜੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਸੌਖਾ — ਕਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਲਾਹ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ.

ਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੈਤਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ

ਨੈਤਿਕ ਹਰਜਾਨੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਨਾ ਫ਼ਾਲਤੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ. ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਨੇੜਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਬਾਅਦ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਨ. ਅਤੇ ਨੇੜਲਾ ਦੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਰਚਿਤ ਸਵੀਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ. ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾ — ਪਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਨੇੜਲਾ ਇੱਕ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਤੇ ਲਗਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ — ਹੀ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਭਵ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਮਾਹਰ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਪਰ, ਵੀ, ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ — ਸਭ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ’ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ.

ਇਸੇ

ਗਲਤ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ. ਲਾਅ ਫਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਚ ਕੇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋੜੀਦੀ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ, ਮੁਦਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਵਰਗੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਟਰਾਇਲ. ਜੀ, ਉਥੇ ਹਨ ਹੋਰ ਪਰੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ — ਪਰ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਦੀ ਘਾਟ ਸਹੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ. ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਲੀ ਸਲਾਹ — ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਹੈ — ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ»ਵਕੀਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ»ਜ»ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਕੀਲ»ਜ»ਅਟਾਰਨੀ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ»ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ.

ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਸਾਲ ਹੈ, ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਕ੍ਰਮ ਸਿਵਲ ਵਿਵਾਦ.

ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ, ਸਿਵਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਧਾਨੀ — ਇੱਕ ਆਮ ਨਿਆਇਕ ਅਭਿਆਸ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈ.

ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ, ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਅਭਿਆਸ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ