ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਹਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ. ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੋਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ.

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਹਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ. ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੋਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ.

ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ;

ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਿਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ;

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਆਨਲਾਈਨ.