ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ«ਫਰਮ ਦੇ ਲੀਗਲ ਏਡ»ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ

ਨਾਗਰਿਕ (ਸਰੀਰਕ ਵਿਅਕਤੀ) ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਤੱਕ — ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਹੱਲ ਹੈ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਲਾਇਟ ਕਾਰਜ ਹੈ.

ਸੰਗਠਨ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ) ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੱਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਵਿਸ, ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਹੈ.

ਪੇਸ਼ੇਵਰ

ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ (ਅਦਾਲਤ, ਇਸਤਗਾਸਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਸਰੀਰ) ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ.

ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ

ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਰਾਜ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਤੱਕ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ.

ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੇਲੋੜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੈ.

ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼

ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਦੀ ਮੰਗ.

ਅਸੈੱਸਬਿਲਟੀ ਅਤੇ

ਮੁੱਖ ਅਸੂਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ -«ਕੰਮ ਅਸਲ ਵਿਚ, ਕੁਝ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ», ਜੋ ਕਿ ਹੈ, ਜਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ, ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਿ ਸਫ਼ਾਰ ਅਤੇ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਹੈ.

ਦੇ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਠੇਕੇ’ ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਬਸ, ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮਫ੍ਰੇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ