ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੁੱਦੇਇਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਲਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੌਦਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਦੁਆਰਾ ਰੀਅਲ-ਅਸਟੇਟ ਫਰਮ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਖੋਜ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼. ਪਰ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਬਿਨਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਫਰਮ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ ਸਲਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਲੈਣ. ਵਿਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਭ ਅਕਸਰ ਮਿਆਰੀ ਠੇਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਕੀਮ ਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਕੰਮ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਟਰੀਮ. ਇੱਕ ਵਕੀਲ, ਲੱਗੇ ਧਿਰ ਦੇ ਕੇ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਾਹਕ ਨੂੰ. ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਰਵਾਹ ਗਾਹਕ ਹੈ, ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦੇ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੌਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਮਾਹਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ.

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੇ ਬਦਲੀ ਆਪਣੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ. ਵਕੀਲ ਲਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਹ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ