ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ‘ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ‘ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗ ਦੇ ਤੌਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ. ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ‘ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਿ ਨਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਤ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਗੈਰ-ਅਰਜਤ ਅੱਖਰ.

ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਲਾਹ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ, ਭਰੋਸਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੱਟ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੱਕ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਤੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੇ ਅੰਤ’ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਮਾਰਗ. ਮਾਲਕ, ਉਸੇ ਹੀ ਸਲਾਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੱਕ ਬੇਈਮਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ, ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਚਾਨਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ‘ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਮਾਜਕ ਬੀਮਾ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਫ ਜ਼ਮੀਰ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ.