ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ‘ ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟਵਿੱਚ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜ ਬਾਅਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ. ਇਸੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਸੰਚਾਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲਈ ਭਰਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਸਾਰੇ ਜਟਿਲਤਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ. ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ, ਵੀ ਆਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੱਭਦੀ ਜ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਨ «ਕੋਈ» ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ, ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਗਲਤ ਹੈ.

ਅਜਿਹੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਚਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਚਾਰ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਟਾਰਨੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮ » ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ.»