ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦੇ: ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਇੱਕ ਬਲਾਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਜ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ. ਉਹ ਸੌਦਾ ਮੇਕਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ. ਅਕਸਰ, ਉਹ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਨੋ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਦੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ. ਪਰ, ਜੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸੇ. ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਡੀਲਰ ਤੱਕ ਖਰੀਦਣ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਖਰੀਦਦਾਰ. ਅਕਸਰ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼-ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ.

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਲਈ ਕਰਨ ਲਈ ਧਿਰ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਭਾਵ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਪਤੀ ਹੈ.

ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧਾਰਿਤ ਰੀਅਲ-ਅਸਟੇਟ ਨਜਿੱਠਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦੇ ਬਾਅਦ. ਇਸ ਨੂੰ ਸੀ ਦੇ ਕੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਪੰਜਾਬ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਡੀਲਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ) ਆਰਡੀਨੈ ਸ. ਮੰਨੋ, ਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਲੈਵਨ ਭਾਗ. ਇਸ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਜਿੱਠਣ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਗੈਰ.

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜ ਤੇ ਲੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਠੀਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ.

ਇਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ. ਸ੍ਰੀ ਇਰਾਨ (ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਖੇਤਰ) ਵੱਧ ਹੈ ਸਾਲ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਰਵਿਸ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ-ਪੁਣੇ ਖੇਤਰ ਆਨਲਾਈਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪੋਰਟਲ.

ਪਤਾ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੱਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ.

ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਪੇਸ਼ਕਸ਼.

ਸੰਭਵ ਖੇਤਰ ਨਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਸੱਜੇ ਜ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ. ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਅਨੁਭਵ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਹਿਰ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਸੋਚੀ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਹਰਾਦੂਨ. ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਗ. ਭਾਵ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਦਫਤਰ ਆਦਿ. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਕਸਦ. ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲਾਇਸੰਸ. ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲਾਇਸੰਸ.

ਮੈਨੂੰ ਲੈ, ਵਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਲੇਖ.

ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਮਨੋਰੰਜਨ. ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕਰਨ ਲਈ.

ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਰੇਟਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ.

ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਜਾਇਦਾਦ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਚਾਲਕ, ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਭੇਟ? ਸਾਨੂੰ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪੁੰਨ ਸੰਪਤੀ ਵਿਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਜ ਸੰਪਤੀ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਏ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਰੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਇਦਾਦ, ਸਥਾਪਨਾ ਓਪਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਬਲਾਗ ਚੰਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਪੋਸਟ. ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ. ਅਸਟੇਟ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਬਾਰੇ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਸੰਪਤੀ ਹੈ.

ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ. ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ 'ਸਾਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ, ਰੱਖਿਆ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਹਨ, ਸਭ ਕੀਮਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕਰਾਚੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਅਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਿੰਦੂ. ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਲੈੱਡ ਡੀਲਰ, ਲੈੱਡ ਡੀਲਰ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੈੱਡ ਡੀਲਰ, ਰੰਗਤ ਡੀਲਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ.

ਵਿਚ ਦਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਚ ਮਿਆਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ. ਸਾਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੈੱਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਮਖਮਲ ਅਹਿਸਾਸ ਮੋਤੀ ਗਲੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ. ਖਰੀਦਣ ਚਮਕਿਆ ਠਾਠ ਦਿੱਲੀ ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਵਧੀਆ ਉਤਪਾਦ ਸੀਮਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਰੰਗਤ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵਾਲਪੇਪਰ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੰਗਤ ਹੈ. ਖਰੀਦਣ ਰੰਗਤ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸਹੀ ਚੋਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੌਦਾ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ. ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਰੰਗਤ ਡੀਲਰ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੇਟਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ. ਸਾਨੂੰ ਸੌਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਅਸਰ ਈਕੋ ਸਾਫ਼ ਕੀਮਤ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਫਾਈਨਲ ਰੰਗਤ ਕੋਟ ਸੁੱਕ ਆਪਣੇ ਕੰਧ ਤੇ. ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਈ. ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਖ਼ਰਚ. ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਲਈ ਨ੍ਯੂ ਸੰਗਠਨ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਗਠਨ ਭਰਤੀ, ਸੰਗਠਨ ਭਰਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸੰਗਠਨ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਭਰਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਮਟਿਡ ਸੰਗਠਨ ਭਰਤੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਭਰਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਗਠਨ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਵਰਗ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਵਧੀਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅਲੀ- ਸੜਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ' ਤੇ. ਵਰਗ ਮੱਲ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤਰਜੀਹ ਵਾਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ. ਵਰਗ ਮਾਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾ ਵਿਚ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਮਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਜ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੰਮ. ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿੱਟ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਵਿਜ਼ਟਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ. ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਪਰੈਟੀ ਸਧਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਯੂਜ਼ਰ-ਦੋਸਤਾਨਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੈ. ਵਰਗ ਮਾਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾ ਵਿਚ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਮਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਜ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੰਮ. ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਗਿਲਬਰਟ ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ ਵਰਗ ਮਾਲ ਲਾਹੌਰ,' ਤੇ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ, ਗਰਮ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਏ । ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਗਿਲਬਰਟ ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ ਵਰਗ ਮਾਲ ਲਾਹੌਰ,' ਤੇ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ, ਗਰਮ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਏ । ਵਰਗ ਮਾਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾ ਵਿਚ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਮਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਜ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੰਮ. ਸਿਰਫ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ.

ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ.

ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਮੈਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੇਣ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਵਰਤ ਕੇ ਨੇੜੇ ਬਲਾਗ ਪੋਸਟ. ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੇ ਸੌ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਣ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ.

ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਕਿਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਭ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ.

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਲਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ: ਜ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੈ. ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਬਲਾਗ. ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵਿਕਲਪ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਗਾਹਕ, ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ. ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 'ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਹੈ' ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਬਲੌਗ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਲੌਗ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪੋਸਟ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.