ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ! ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੈਫੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ.


ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਰੋ. ਅਪੰਗਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ


ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਨੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਨ ਰੋਲ. ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਲੀਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰੋਲ. ਦੋਨੋ ਖਿੱਚਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਦੋਨੋ ਚੰਗੀ ਖੋਜ ਕੀ ਲਾਭ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ. ਪਰ, ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਹਨ, ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ. ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੋਕ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਜ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ. ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕੇ ਚੰਗੀ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਹੈ. ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲਈ, ਵਿਅਕਤੀ ਜ ਸੰਗਠਨ. ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ. ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ. ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੱਲ ਆਧਾਰ ਤੇ. ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਨੀ ਜ ਸੰਗਠਨ.

ਉਹ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ.

ਉਹ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ. ਵਕੀਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ. ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ. ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ. ਵਕੀਲ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭੂਮਿਕਾ. ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੇ ਸੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ. ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼. ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖੋਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਹੈ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਏ ਖੋਜ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ. ਉਹ ਫਿਰ ਰੀਲੇਅ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ. ਜੀ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੇਖਾਉਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਜੱਜ ਦੇ. ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀ ਹੀ ਕਾਰਜ ਹੈ. ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਨ, ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਲੈ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ. ਆਖਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ, ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ, ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜੱਜ.

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ.

ਵਕੀਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਲਈ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜੱਜ.

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਨੋ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ.

ਉਹ ਸਲਾਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਫਰਮ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ. ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਹਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਸਟਾਫ ਮਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮ. ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਦਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਫਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ. ਉਹ ਲੈ, ਸਾਰੀ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਕੀਲ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਹੈ. ਉਹ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕ ਦਫਤਰ ਲਈ ਲੇਖਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਰਬੰਧਨ. ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ. ਹਰ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ.

ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਵਕੀਲ ਬਣਾਉਣ ਸਭ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮ.

ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ. ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮ. ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਸਟਾਫ ਮਬਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ. ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਮਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ. ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਰ ਲਾਅ ਫਰਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ. ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ. ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਮਲ.

ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਾਹਕ ਸੰਚਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ.

ਜੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੈ ਚਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਜ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ.

ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਸਾਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਜਦ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਫਰਮ.

ਉਹ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀ ਹੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ. ਮਦਦ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਮਲ. ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਵਿਗਿਆਪਨ, ਅਤੇ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਈ ਗਾਹਕੀ ਸੇਵਾ.