ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਕੀਲਅਕਸਰ ਲੋਕ ਨਾਲ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਦ, ਉਲਝਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਕੀਲ, ਵਕੀਲ ਟੀਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਵਧੀਆ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਿਚ ਵਿਅਰਥ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਭ ਤੇ ਔਖੇ ਬੇਅੰਤ ਦੌਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਲੋਕ ਖਤਮ ਹੋ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਕਬੂਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ