ਆਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਕੀਲਵਿੱਚ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੱਕ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਰਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਈ ਟੁੱਟ ਜ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨਿਫਿਟ ਅਤੇ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ